พช.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป) ครั้งที่ 4/2565

พช.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป) ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป ) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การทบทวนบทบาทหน้าที่ของกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ทั้ง 12 คณะ และผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานผลการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรร จำนวน 227 ราย รวม 420 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทอาหาร 137 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 80 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 117 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ 70 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 16 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการแผนงาน โครงการ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

#สานพลังประชารัฐ #เชียงราย #บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด #วิสาหกิจเพื่อสังคม #ChangeforGood #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)