พช.เชียงราย รวมพลังผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน “เหลียวหลัง แลหน้า” ต่อยอดงานพัฒนา ปี 66

วันที่ 20 กันยายน 2565

นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า พช.เชียงราย ‘66” เพื่อถอดบทเรียน ทบทวนผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในมุมมองของผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การวางแผน กำหนดนโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงราย ให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพที่มีคุณธรรม และความสุข โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ภูน้ำสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

#Chiangrai​ #ChangeforGood​ #CDD #CDDChiangrai #กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ #60ปี​กรม​การพัฒนา​ชุมชน​ #130ปี​กระทรวง​มหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)