พช.เชียงราย สานต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ด้วยศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมาย เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ด้วยศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากล (ไร่เชิญตะวัน) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมนึก บุญยี่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิด และร่วมพบปะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

โครงการการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ด้วยศาสตร์พระราชา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ โมเดลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sufficiency Economy Development Zone for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs) ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

โครงการการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ด้วยศาสตร์พระราชา มีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ คือ ครัวเรือนขัดสนในระบบ TPMAP ดำเนินการ ณ ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากล (ไร่เชิญตะวัน) รวม 6 รุ่น ๆ ละ 2 วัน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 640 คน โดยในวันนี้ เป็นการดำเนินการรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายจากตำบลห้วยสัก และตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย รวม 180 คน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาตนเอง เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โรงเรียนชาวนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล (ไร่เชิญตะวัน) นับเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย การดำเนินโครงการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) สนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นอย่างดียิ่ง โดยในวันนี้ พระเมธีวชิโรดม ได้เมตตาปาฐกถาธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยคาถาหัวใจเศรษฐี “ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตพอเพียง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จำนวน 7 โครงการ โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบ การส่งเสริมทักษะและศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ และการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 2,791 คน ผู้ได้รับประโยชน์ 58,960 คน

เครดิตภาพและข่าว : ทีมงาน Change for Good เชียงราย และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

#ChangeforGood #SEPtoSDGs #SEDZ #TPMAP #CDD #Chiangrai #130ปีกระทรวงมหาดไทย #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #มหาดไทยสร้างสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)