โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายอุทัย หอมนาน

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

นางอำไพ บัวระดก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก บุญยี่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเถลิงศก คงมั่น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายณรงค์พล ปันสีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นายชัยวัฒน์ วาจาสัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นายคัมภีร์ จันต๊ะสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นายสุเมท นิลสวิท

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชาลิสา กาปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางพรรณี ราชคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางสาวชนิดา เทพพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางสุภาพร พรมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปทิตตา แดงสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงคราญ เจริญภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.หฤทัย ใจสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐณิชา วุฒิชุมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรัญญา กันทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายชนัญชาญ มโนจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นุชรัตน์ ป้อมฟู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กาญจนา เงาเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวศิรินรัตน์ สว่างไพศาลกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายธวัชชัย เบี้ยปลูก

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวธัญลักษณ์ หล้าเรียน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.นันท์วลิน จอมสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นายเชิดศักดิ์ วงหลวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส. จันทร์นิภา ทิพาคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัชพร แผ่นทอง

นิติกร

น.ส.กวินธิดา ตั๋นวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 2 times, 1 visits today)