โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายอุทัย หอมนาน

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก บุญยี่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเถลิงศก คงมั่น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายอภินันท์ หงษ์คำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวชาลิสา กาปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นายชัยวัฒน์ วาจาสัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางชมพูนุท ธรรมยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นายสุเมท นิลสวิท

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปทิตตา แดงสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรรณี ราชคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางโสภิชา หงษ์คำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน)

นางสุภาพร พรมศาสตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอรัญญา กันทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางนงคราญ เจริญภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.หฤทัย ใจสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐณิชา วุฒิชุมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชนัญชาญ มโนจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นุชรัตน์ ป้อมฟู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สมใจ เอื้อจิตอารี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.กาญจนา เงาเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางภูษิตา คำร้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายธวัชชัย เบี้ยปลูก

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวนันทนีย์ ธิมาทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส. จันทร์นิภา ทิพาคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเชิดศักดิ์ วงหลวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.กวินธิดา ตั๋นวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 2 times, 1 visits today)