โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายวิทยา ชุมภูคำ

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

โทร. 08-4874-0587

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอำไพ บัวระดก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1820-1494

นายสมนึก บุญยี่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1820-1493

นายเถลิงศก คงมั่น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1820-1547

นางเครือวรรณ สดใส

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. 08-1820-1489

นางสาวฐิตาภา ใจบาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ วาจาสัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ผอ.กลุ่มงาน)

นางสาวชนิดา เทพพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ผอ.กลุ่มงาน)

นางกาญจนา ศรีพรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุเมท นิลสวิท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรรณี ราชคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ผอ.กลุ่มงาน)

น.ส.หฤทัย ใจสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรัญญา กันทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางนงคราญ เจริญภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวแสงวรรณ สมปาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชนัญชาญ มโนจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐณิชา วุฒิชุมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.กาญจนา เงาเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภัทรนิษฐ์ คำสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธวัชชัย เบี้ยปลูก

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวนุชรัตน์ ป้อมฟู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิรินรัตน์ สว่างไพศาลกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฏิบัติงาน

นางสาวธัญลักษณ์ หล้าเรียน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

น.ส.นันท์วลิน จอมสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส. จันทร์นิภา ทิพาคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัชพร แผ่นทอง

นิติกร

น.ส.กวินธิดา ตั๋นวงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเชิดศักดิ์ วงหลวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวกุ้ง วรรณกิจ

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 2 times, 1 visits today)