โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายอุทัย หอมนาน

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก บุญยี่

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเถลิงศก คงมั่น

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายอภินันท์ หงษ์คำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายชัยวัฒน์ วาจาสัตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางชมพูนุท ธรรมยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายสุเมท นิลสวิท

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชาลิสา กาปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางพรรณี ราชคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางโสภิชา หงษ์คำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางณัฐณิชา วุฒิชุมภู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกรณิศ กุสาวดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนง สุภาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นุชรัตน์ ป้อมฟู

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรัญญา กันทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางนงคราญ เจริญภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.หฤทัย ใจสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สมใจ เอื้อจิตอารี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ชนิดา เทพพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภูษิตา คำร้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายชนัญชาญ มโนจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทนีย์ ธิมาทา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายธนากร ฉิมพาลี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเชิดศักดิ์ วงหลวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.นันทวลิน จอมสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส. จันทร์นิภา ทิพาคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี
(Visited 2 times, 1 visits today)