ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. การบริหารงบประมาณ

  1. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   (ดาวน์โหลด)
  2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557  (ดาวน์โหลด)
  3. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค  (ดาวน์โหลด)
  4. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คำสั่งที่ 514/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556  (ดาวน์โหลด)
  5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  (ดาวน์โหลด)
  6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554   (ดาวน์โหลด)
  7. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502   (ดาวน์โหลด)
  8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  (ดาวน์โหลด)
  9. หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว3 ลว. 18 ม.ค. 2553  (ดาวน์โหลด)

2. การเงินการคลัง

1.  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548)  (ดาวน์โหลด)
2.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523  (ดาวน์โหลด)

(Visited 1 times, 1 visits today)