พช.เชียงราย​ ร่วมติดตามรับชมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

27 พฤศจิกายน 2563 /

16:25 น.

พช.เชียงราย สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

26 พฤศจิกายน 2563 /

12:36 น.

พช.เชียงราย นำผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ​โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

20 พฤศจิกายน 2563 /

10:09 น.