ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

30 พฤศจิกายน 2563 /

14:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 22 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

10 พฤศจิกายน 2563 /

14:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

10 พฤศจิกายน 2563 /

14:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยกิจกรรมที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร.

18 สิงหาคม 2563 /

10:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย ปรับภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12 มิถุนายน 2563 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด