ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงราย กิจกรรมทีี่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

28 มกราคม 2564 /

09:55 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน ประชาสัมพันธ์ สินค้าจังหวัดเชียง​รายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยง GMS/อาเซียน+3/อาเซียน+6แบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย สร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน​ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบล ป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

30 ธันวาคม 2563 /

13:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ​จังหวัด​เชียงราย​ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน ประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดเชียงรายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยง GMS/อาเซียน+3/อาเซียน+6แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธันวาคม 2563 /

13:24 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

30 พฤศจิกายน 2563 /

14:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 22 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

10 พฤศจิกายน 2563 /

14:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

10 พฤศจิกายน 2563 /

14:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยกิจกรรมที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร.

18 สิงหาคม 2563 /

10:10 น. /

ดาวน์โหลด