ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย ปรับภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12 มิถุนายน 2563 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge -Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

05 มิถุนายน 2563 /

11:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมย่อยปรับภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านหาดบ้าน หมู่ที่1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

19 พฤษภาคม 2563 /

09:38 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อยปรับภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 พฤษภาคม 2563 /

09:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ จังหวัดเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15 พฤษภาคม 2563 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด