0019.3/5641 (ขุนตาล เชียงของ เชียงแสน เวียงแก่น ป่าแดด พาน เมืองเชียงราย แม่สรวย เวียงป่าเป้า) การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน

02 มีนาคม 2564 /

10:19 น. /

ดาวน์โหลด