คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 85 /2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

21 มกราคม 2565 /

14:57 น. /

ดาวน์โหลด