ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

23 กรกฎาคม 2564 /

20:45 น. /

ดาวน์โหลด