สพอ.ป่าแดด >>>ทีมช่างผู้ควบคุมงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด ติดตามความคืบหน้าการจ้างเหมาฯ ตามโครงการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ทำการวัดพื้นที่ ขนาดจำนวนคิวดิน แนะนำแก่ผู้รับจ้างฯ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงในการปรับพื้นที่ดินตามแบบมาตรฐานของกรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช. "

09 April 2021 /

21:21 น.

สพอ.ป่าแดด >>>ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

09 April 2021 /

21:03 น.

สพอ.ป่าแดด >>>ร้วมอบรมโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

09 April 2021 /

20:57 น.