ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

11 August 2565 /

15:12 น. /

ดาวน์โหลด