การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

องค์ความรู้ ระดับหน่วยงาน ปี 2563

>>> ชุดความรู้   “เชียงราย Next Step : ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


องค์ความรู้ ระดับหน่วยงาน ปี 2562

>>> ชุดความรู้  “HAPPINESS YOU CAN TOUCH : ความสุขที่สัมผัสได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

>>>  เอกสารนำเสนอการประกวดองค์ความรู้  “HAPPINESS YOU CAN TOUCH : ความสุขที่สัมผัสได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

>>> ไฟล์นำเสนอ การประกวดองค์ความรู้ดีเด่น ระดับหน่วยงาน


องค์ความรู้ ระดับหน่วยงาน ปี 2561

>>>> ชุดความรู้  “เทคนิค 3 7 4 สู่การบริหารจัดการหนี้เชิงคุณภาพ”

>>>> Infographic  เทคนิค 3 7 4 สู่การบริหารจัดการหนี้เชิงคุณภาพ

>>>> องค์ความรู้  “การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา” 

(Visited 1 times, 1 visits today)