ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

1.  ประกาศ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สพจ.เชียงราย

    

2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

3.  ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ สพจ.เชียงราย

ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ สพจ.เชียงราย (คลิก)

4.  ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

         รายการข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่  

5.  บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ (ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540)

                     เลือกดูรายการเพิ่มเติม ที่นี่

6. คู่มือสำหรับประชาชน โดยกรมการพัฒนาชุมชน

        6.1. การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

                   ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ 

        6.2. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

                   ภาษาไทย        ภาษาอังกฤษ

       6.3. กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

                   ภาษาไทย        ภาษาอังกฤษ
(Visited 1 times, 1 visits today)