News and Event

นางสาวศศิธร อินทกุล

พัฒนาการจังหวัดเชียงรายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

Provincial Community Development Office of Chiang Rai

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News