ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางอำไพ บัวระดก

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงรายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

กรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ / ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา

เอกสาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสาร อื่นๆ

รวมระเบียบต่างๆ