ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางอำไพ บัวระดก

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงรายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

กรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา

หนังสือสั่งการ / ประกาศ

เอกสาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี